Statut kluba

Na osnovu čl. 40 i čl. 55 Zakona o sportu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br.10/2016) i člana 35 Statuta Rukometnog Kluba „Metaloplastika“ , Skupština Rukometnog Kluba „Metaloplastika“ na sednici održanoj dana 26.04.2017. godine usvojila je:

STATUT

RUKOMETNOG KLUBA „METALOPLASTIKA“

DEFINICIJE I POJMOVI

Definicije i pojmovi korišćeni u ovom Statutu imaju sledeće značenje:

RSS:            Rukometni savez Srbije
UO RSS:           Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije
Klub:           Rukometni klub „Metaloplastika“
Član Kluba:            Svako fizičko i/ili pravno lice koji su primljeni u članstvo Kluba u skladu sa ovim Statutom
UO Kluba:            Upravni odbor RK „Metaloplastika“
Igrač:            Sportista koji je kao igrač rukometa registrovan kod nadležnog organa RSS
Rukometni stručnjak:            Lice koje ima odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti rukometnog sporta, ili je, u skladu sa Zakonom o sportu (u daljem tekstu: Zakon), osposobljen za obavljanje određenih stručnih poslova u rukometnom sportu
Stručnjak u rukometu:             Lice drugih zanimanja ili profesije koje ima odgovarajuće obrazovanje i zvanje za obavljanje te vrste poslova i doprinosi ostvarivanju aktivnosti I delatnosti u rukometnom sportu
Rukomet:           Sportska igra koja se organizuje u skladu sa međunarodnim pravilima rukometne igre

I            OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Klub je dobrovoljna nedobitna sportska organizacija, koja koja kontinuirano učestvuje u takmičenju u okviru RSS.
U skladu sa ovim Statutom, u Klub se udružuju fizička i/ili pravna lica u sportu radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti rukometnog sporta.

 1. Naziv i sedište Kluba

Član 2.

Pun naziv Kluba je: Rukometni klub „Metaloplastika“
Skraćeni naziv Kluba je : RK „MP“
Odluku o promeni naziva Kluba donosi Skupština Kluba.
Sedište Kluba je u Šapcu ul.Karađorđeva br.9
Odluku o promeni sedišta Kluba donosi Upravni odbor Kluba.
Grana sporta: rukomet

 1. Područje aktivnosti i delatnosti

Član 3.

Klub obavlja aktivnosti i delatnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva na teritoriji republike Srbije.

 1. Pravni status

Član 4.

Klub ima svojstvo pravnog lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.
Klub je osnovan u pravnoj formi sportskog udruženja radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti.
Klub odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom, u skladu sa Zakonom.
Članovi Kluba i organa Kluba solidarno odgovaraju sa Klubom za obeveze Kluba ako postupaju sa imovinom Kluba kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe Klub kao formu za nezakonite ili prevarne ciljeve.

 1. Pečat, zaštitni znak i zastava, Dan Kluba

Član 5.

Klub ima pečat okruglog oblika na kojem su ispisani naziv i sedište Kluba, a u sredini stilizovan znak Kluba.
Klub ima zaštićen znak: u obliku štita u čijem levom uglu stoje inicijali „RK“ i „1958“ , u sredini „MP“ a u donjem uglu „Šabac“.
Klub ima štambilj pravougaonog oblika na kome je ispisan naziv i sedište
Kluba i ostavljen prostor za broj i datum.
Klub ima zastavu, plavo- bele boje sa znakom Kluba u sredini.
Boja kluba je plavo-bela.
Odluku o promeni znaka ,logotipa, zastave i drugih simbola Kluba donosi
Skupština Kluba.
Klub je osnovan 18. avgusta 1958. godine i taj dan se svečano obeležava kao Dan Kluba.

 1. Predstavljanje i zastupanje

Član 6.

Klub predstavljaju i zastupaju Predsednik Kluba i Direktor Kluba, koji imaju svojstvo zakonskih zastupnika tj.lica ovlašćenog za zastupanje.
Odlukom Skupštine Kluba, može se odrediti i drugo lice s pravima i obavezama u zastupanju Kluba, za pojedine slučajeve, u granicama datih ovlašćenja.

 1. Članstvo u drugim organizacijama

Član 7.

Klub je neposredni član Šabačkog rukometnog saveza, a posredni je član i RSS.
Klub i njeni članovi funkcionišu kao jedinstven sistem sporta na nivou grada.
Organizacija i rad članova Kluba uređuje se njihovim aktima, u skladu sa
Zakonom i Statutom Kluba.

 1. Javnost rada

Član 8.

Rad Kluba i njegovih organa i radnih tela je javan.
Sednice svih organa i radnih tela Kluba su otvorene za javnost.
Izuzetno, organ Kluba može odlučiti da se sednica ili deo sednice, održi bez prisustva javnosti, u skladu sa Poslovnikom o radu.
Javnost rada se obezbeđuje u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

 1. Zabrana diskriminacije

Član 9.

Klub zabranjuje svaki vid diskriminacije u obavljanju sportskih aktivnosti idelatnosti u okviru Kluba.
Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica u nadležnosti
Kluba i članova Kluba, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu za zakonom.
Odredbe opštih akata Kluba i članova Kluba kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti se ne primenjuju, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija su ništava.
U Klubu i kod članova Kluba nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

 1. Stručni rad

Član 10.

Stručni rad u Klubu mogu da obavljaju isključivo sportski stručnjaci, odnosno lica koja imaju odgovarajuće sportsko zvanje u skladu sa Zakonom, opštim i posebnim aktima RSS i Kluba.

 1. Obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

Član 11.

Klub i svi članovi Kluba, u obavljanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, naročito se angažuju na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer pleja, unapređenju vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu, borbi protiv lažiranja, suzbijanju đnasilja i dopinga u sportu.

Klub i svi članovi Kluba ostvaruju svoje ciljeve i obavljaju sportske aktivnosti  i delatnosti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima RSS i svojim opštim aktima, potvrđenim konvencijama u oblasti sporta i principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica R.Srbija.
Klub i svi članovi Kluba obavezni su da obezbede da bavljenje sportom bude humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.
Sportsko udruženje može neposredno da obavlja privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti. Sportsko udurženje registruje samo jednu privrednu delatnost pod sledećim uslovima:
▪ da je privredna delatnost u vezi sa stautarnim ciljevima tog sportskog udruženja,
▪ da je privredna delatnost predviđena statutom,
▪ da je privredna delatnost manjeg obima, odnosno da se obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva sportskog udruženja,
▪ da je privredna delatnost upisana u registar.
Sportsko udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem privredne delatnosti tek nakom upisa u registar.

 1. Registrovanje i sredstva

Član 12.

Klub se registruje u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.
Finansijska i materijalna sredstva Kluba mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka iz ovog Statuta.
Klub ima svoj dinarski i devizni tekući račun i preko njih posluje samostalno.

II            CILjEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI KLUBA

 1. Ciljevi

Član 13.

Opšti cilj Kluba je da svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji sporta uopšte, a naročito rukometnog sporta, u svim njegovim oblicima, vidovima rada, življenja i okupljanja građana, a naročito u:
1. mesnim zajednicama, privrednim društvima i ustanovama,
2. sportsko rekreativnim centrima bez obzira na oblik vlasništva,
3. masovnim sportsko – rekreativnim takmičenjima i manifestacijama,
4. dečijim ustanovama i školama,
5. drugim sportskim klubovima,
6. porodicama,
7. specijalizovanim sportsko – rekreativnim programima za decu i omladinu, za sve uzrasne kategorije i dr. prema programu i uz saglasnost i saradnju članica koje su osnovni nosioci takvih programa.
Posebni ciljevi Kluba su :
1. razvoj rukometnog sporta, odnosno svih sportskih aktivnosti i delatnosti u oblasti rukometnog sporta,
2. usklađivanje ativnosti svojih članova,
3. reprezentovanja rukometnog sporta u opštini,
4. stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata u oblasti rukometnog sporta,
5. utvrđivanje osnova zajedničke sportske politike u oblasti rukometnog sporta,
6. preduzimanje mera u cilju razvoja i podsticanja omasovljenja u bavljenju rukometnim sportom i uzdizanja kvaliteta rukometa,
7. preduzimanje odgovarajućih mera za propagandu i afirmaciju rukometa, naročito kod dece i omladine,
8. razvijanje amaterskog i volonterskog rada u Klubu,
9. zalaganje za poboljšanje društvenog i materijalnog statusa Kluba,
10. podsticanje i unapređenje stručno-pedagoškog i naučno-istraživačkog rada sportskih stručnjaka u Klubu,
11. uspostavljanje i razvoj sportskih odnosa sa drugim klubovima,
12. doprinos jačanju sporta u celini, a naročito rukometa,
13. obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o sportu, Strategijom razvoja sporta i ovim Statutom.

 1. Aktivnosti

Član 14.

Ciljeve, potrebe i interese iz prethodnog člana, Klub ostvaruje u saradnji sa članovima, kroz:
1. realizaciju opštih i zajedničkih interesa u oblasti sporta i drugih oblika fizičke kulture koje članovi Kluba prenesu Klubu, u skladu sa Zakonom i Statutom Kluba,
2. nastojanjima i zalaganjem kod nadležnih organa jedinice lokalne samouprave za odgovarajuće sistemsko uređivanje rukometnog sporta,
3. podsticanjem i unapređenjem stručnog, pedagoškog i naučno istraživačkog rada, sarađujući sa nadležnim državnim organima, privrednim, turističkim i drugim organizacijama,
4. podsticanjem rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređenju rukometnog sporta,
5. popularizacijom rukometnog sporta u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama,
6. preduzimanjem mera za sprečavanje dopinga, nasilja i nedoličnog ponašanja i lažiranja sportskih rezultata,
7. preduzimanjem mera za zaštitu zdravlja sportista,
8. iniciranje i stvaranje uslova za primenu stručno – naučnih saznanja iz oblasti sporta,
9. predlaganje godišnjih i posebnih programa za finansiranje iz prihoda od lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom,
10. obezbeđivanje i udruživanje finansijskih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti na nivou grada,
11. stalno unapređivanje koordinacije i saradnje između članova Kluba kao I saradnje sa drugim udruženjima i organizacijama,
12. permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka u oblasti rukometnog sporta ,
13. ostvarivanje međunarodne sportske saradnje,
14. druge aktivnosti i mere koje doprinose realizaciji ciljeva Kluba i  ostvarivanju položaja utvrđenog Zakonom o sportu i Strategijom razvoja sporta.

Član 15.

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva, Klub sarađuje sa: nadležnim organima Opštinskog i Okkružnog rukometnog saveza, RSS, nadležnim organima u jedinicama lokalne samouprave i okruga, Ministarstvom nadležnim sa omladinu i sport, Antidoping agencijom Republike Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije i drugim organizacijama i asocijacijama u oblasti sporta u Republici Srbiji.
Klub može sarađivati i sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva.

Član 16.

Klub može, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka ustanovljenih ovim Statutom, a u skladu sa Zakonom, osnovati privredno društvo.
Klub može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka i pribavljanja novčanih sredstava, pored svoje sportske delatnosti, obavljati neposredno i ostale delatnosti, u skladu sa Zakonom, koje služe obavljanju delatnosti Kluba, ako su one manjeg obima.
Klub može obavljati pojedine pravne poslove, u vezi sa svojom delatnošću, a za potrebe svojih članova, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Klub može biti osnivač drugog sportskog udruženja.

III            ČLANSTVO U KLUBU

 1. Uslovi za učlanjenje

Član 17.

Članovi Kluba mogu biti pravna lica i potpuno poslovno sposobna fizička lica.
Svako lice iz st.1 ovog člana može pod jednakim uslovima utvrđenim ovim Statutom da postane član Kluba.
Članstvo u Klubu se ne može prenositi niti naslediti.
Pravno lice može postati član Kluba ukoliko je :
1. registrovano u skladu za zakonom;
2. ako njegovi ciljevi odgovaraju ciljevima Kluba;
3. ako priloži pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Kluba.
Fizičko lise može postati član Kluba ako :
1. je potpuno poslovno sposoban,
2. potpiše pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Kluba.

2.           Način učlanjivanja

Član 18.

Molba za prijem u članstvo Kluba podnosi se u pisanoj formi UO Kluba.
Uz molbu za prijem u članstvo prilaže se:
1. odluka o udruživanju u Klub (za pravno lice);
2. kopija rešenja o upisu u Registar kod nadležnog državnog organa (za pravno lice);
3. popunjen upitnik za Knjigu članova;
4. pisana izjava o saglasnosti da se rešavanje svih sporova između Kluba i članova Kluba poveri Stalnoj arbitraži RSS, u skladu sa Pravilnikom o Stalnoj arbitraži RSS (arbitražna klauzula);
5. pisana izjava o prihvatanju Statuta i opštih akata Kluba;
6. spisak članova (za pravno lice);
7. dokazi o ispunjenosti drugih uslova za prijem u članstvo u skladu sa ovim Statutom.
O prijemu u članstvo Kluba odlučuje UO Kluba, ili po ovlašćenju UO Kluba
Direktor Kluba.

 1. Prava, obaveze i odgovornosti članova

Član 19.

Prava i obaveze članova Kluba su da :
1. u okviru Kluba pokreću i razmatraju sva pitanja iz delatnosti Kluba u cilju unapređenja rukometnog sporta ,
2. neposredno ili preko svojih predstavnika u Klubu u oblicima organizovanja i rada u Klubu, daju predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i dr.,
3. imaju pravo da traže intervenciju Kluba kod nadležnih sportskih i državnih organa, radi zaštite interesa rukometnog sporta,
4. koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Klub u okviru svojih delatnosti,
5. biraju svoje predstavnike u organima i oblicima organizovanja i rada u Klubu i da budu birani u sve organe Kluba, te da upravljaju poslovima Kluba,
6. daju Klubu informacije i podatke koje on od njih traži radi obavaljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka,
7. međusobno sarađuju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, drugim aktima Kluba i odlukama organa Kluba,
8. učestvuju u stručnim aktivnostima Kluba,
9. ostvaruju uvid u rad Kluba i njihovih organa,
10. učestvuju u utvrđivanju plana i programa rada Kluba,
11. ispunjavaju obaveze utvrđene Statutom i drugim opštim aktima Kluba,
12. svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba,
13. čuvaju sportski i društveni ugled Kluba i drugih članova Kluba,
14. izvršavaju punovažno donete odluke organa Kluba i RSS,
15. po potrebi učestvuju u obezbeđivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadatka Kluba,
16. obezbeđuju javnost rada Kluba, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
17. odgovaraju za štetu koju prouzrokuju Klubu namerno ili krajnjom nepažnjom,
18. plaćaju mesečnu članarinu,
19. ostvaruju i druga prava i obaveze u skladu sa Zakonom i opštim i posebnim aktima RSS.i Kluba.

 1. Ograničenja u članstvu

Član 20.

Članovi organa i tela Kluba mogu biti samo lica koja ispunjavaju uslove iz Zakona.

 1. Maloletna lica

Član 21.

Član Kluba može biti i maloletno lice.
Izjavu o učlanjenju za maloletno lice do 14 godina života daje maloletno lice uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno, staratelja.
Maloletna lica mlađa od 14 godina pristupaju udruženju na osnovu izjave roditelja, odnosno, staratelja.
Na prava, obaveze i odgovornosti maloletnih lica shodno se primenjuju odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Maloletni sportista pri zaključenju i izvršenju ugovora o radu sa sportskom organizacijom uživa posebnu zaštitu propisanu zakonom kojim se uređuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa i rad lica mlađih od 18 godina.
Ugovor sa sportistom koji nema potpunu poslovnu sposobnost može da se punovažno zaključi samo uz pisanu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja, overenu u skladu sa zakonom, a na osnovu prethodno utvrđene zdravstvene sposobnosti sportiste koji nema potpunu poslovnu sposobnost od strane nadležne zdravstvene službe ili zavoda nadležnog za sport i medicinu sporta.
O učešću maloletnog lica u radu kluba obaveštava se njegov zakonski zastupnik.
Maloletno lice ne može učestvovati na takmičenjima bez saglasnosti svog zakonskog zastupnika.

 1. Vrste članova Kluba

Član 22.

Članovi Kluba se dele na više kategorija i to: redovne, pomažuće, počasne I maloletne.

6.1.           Članarina

Član 23.

Svi članovi Kluba, osim počasnih članova, su obavezni da plaćaju godišnju članarinu čija visina se određuje odlukom UO Kluba.
Visina mesečne članarine za maloletne sportiste ne može biti veća od jedne desetine prosečne zarade na nivou Republike Srbije utvrđene od strane republičkog organa nadležnog za poslove statistike za predhodnu budžegtsku godinu.

6.2.           Redovni članovi

Član 24.

Redovni članovi kluba su :
1. lica koja su u klubu aktivno registrovana, u skladu sa sportskim pravilima RSS i koja se bave sportskom aktivnošću za koju je klub registrovan (u daljem tekstu: sportisti-igrači), osim maloletnih članova,
2. stručnjaci angažovani u Klubu (sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu),
3. lica izabrana u organe Kluba,
4. zaposleni u radnom odnosu sa Klubom.
5. fizička lica koja su kao igrači ili sportski stručnjaci ranije bili angažovani u Klubu, kao i bivši zaposleni u Klubu;

6.3.            Pomažući članovi

Član 25.

Pomažući članovi mogu biti fizička i pravna lica koja su spremna da trajnopomažu Klub u ostvarivanju njegovih statutarnih ciljeva i zadataka.
Pomažući članovi imaju pravo na korišćenje objekata i usluga zaposlenih u
Klubu, pod uslovima utvrđenim Odlukom UO Kluba.

6.4.           Počasni članovi

Član 26.

Za počasnog člana se odlukom UO Kluba može imenovati lice koje je svojim radom doprinelo radu i razvoju Kluba, kao i lice koje ima znatne zasluge za unapređenje rukometnog sporta.
Počasni članovi imaju savetodavnu ulogu.
Počasni član kluba ima pravo da učestvuje u radu Skupštine Kluba, ali bez prava da glasa za predložene odluke.

6.5.           Maloletni članovi

Član 27.

Maloletni članovi kluba su lica koja su u klubu aktivno registrovana, u skladu sa sportskim pravilima RSS i koja se bave sportskom aktivnošću za koju je klub registrovan (u daljem tekstu: sportisti-igrači), a koja nisu punoletna.

Član 28.

Maloletni članovi kluba imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine Kluba, a preko svojih predstavnika, i da glasaju za predložene odluke.

 1. Prestanak članstva

Član 29.

Svojstvo člana Kluba, koji je pravno lice, prestaje:
1. ako nadležni organ člana donese odluku o prestanku sa radom i podnese pismeni zahtev kojim traži da mu prestane svojstvo člana Kluba,
2. ako je član Kluba brisan iz odgovarajućeg Registra, po bilo kom osnovu, što se utvrđuje na osnovu odluke nadležnog organa kojom je član brisan iz odgovarajućeg Registra,
3. ako mu je izrečena mera zabrane obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za njihovo obavljanje, a u roku određenom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove,
4. ako je pravosnažnom odlukom nadležnog suda utvrđeno da je registracija osnivanja člana bila ništava,
5. ako mu je odlukom nadležnog organa zabranjen rad,
6. zaključenjem stečajnog postupka,
7. u drugim slučajevima predviđenim u Zakonu.
Svojstvo člana Kluba, koji je fizičko lice, prestaje:
1. smrću člana,
2. na pisani zahtev člana,
3. odlukom UO Kluba o prestanku svojstva člana Kluba kada se utvrdi da član više ne ispunjava uslove predviđene ovim Statutom za prijem u članstvo  Kluba ili ukoliko član ne uplati propisanu članarinu uprkos pismenoj opomeni i
4. u drugim slučajevima predviđenim ovim Statutom.
Članove koji su izgubili svojstvo člana Kluba zbog neplaćanja članarine, UO Kluba, može ponovo primiti u članstvo Saveza ukoliko plate neplaćenu članarinu.

 1. Isključenje iz članstva

Član 30.

Ako član Kluba svojim delovanjem, neaktivnošću i neizvršavanjem obaveza narušava ugled i interese Kluba i članova Kluba, ili onemogućava rad Kluba i njegovih organa i tela, ili je prestao sa plaćanjem članarine, UO Kluba će mu u pisanoj formi ukazati na uočene nedostatke u radu i naložiti da u određenom roku preduzime potrebne mere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti u radu, te mu ostaviti primeren rok da se u pisanoj formi izjasni o primedbama na njegov rad, odnosno na uočene propuste u radu.
Kada i pored upozorenja i naloženih mera član Kluba ne otkloni nedostatke kojima se grubo narušavaju ugled i interesi Kluba i članova Kluba, ili onemogućava rad Kluba i njegovih organa i tela, UO Kluba može neposredno preduzeti sve neophodne mere radi otklanjanja nepravilnosti u radu člana Kluba, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, a može doneti i odluku o isključenju člana iz Kluba.
Svaki od članova Kluba može podneti predlog za preduzimanje mera i donošenje odluke iz st. 2. ovog člana.
Odluka UO Kluba o isključenju člana iz Kluba se donosi u pisanoj formi sa
obrazloženjem i poukom o pravnom leku.

Član 31.

Protiv odluke UO Kluba o odbijanju molbe za prijem u članstvo Kluba, o prestanku svojstva člana Kluba i isključenju člana iz Kluba, može se podneti žalba Skupštini Kluba u roku od 15 dana računajući od dana prijema odluke.
Odluka Skupštine Kluba, po žalbi na odluku UO Kluba o odbijanju molbe za prijem u članstvo Kluba, po žalbi na odluku UO Kluba o prestanku članstva i po žalbi na odluku UO Kluba o isključenju člana, je konačna.
Do donošenja odluke Skupštine Kluba, po žalbi na odluku o isključenju iz članstva Kluba, prava isključenog člana su suspendovana.

 1. Posledice prestanka i isključenja iz članstva

Član 32.

Članovi Kluba čije je članstvo u Klubu prestalo, po bilo kom osnovu, ili bude isključen iz članstva Kluba, nemaju pravo na povraćaj uplaćene članarine.

Član 33.

Članu Kluba kome je prestalo članstvo u Klubu, po bilo kom osnovu, ili koji je isključen iz članstva Kluba mora potpuno izmiriti svoje obaveze prema Klubu koje su nastale pre prestanka svojstva člana, odnosno pre isključenja iz članstva .
Prestankom svojstva člana Kluba, odnosno isključenjem iz članstva Kluba, prestaje mu mandat u organima i radnim telima Kluba.

 1. Knjiga članova

Član 34.

Klub je obavezan da u pisanoj i elektronskoj formi vodi evidenciju svojih članova (knjiga članova) sa svim neophodnim podacima, uključujući i podatke o njihovom pravu upravljanja Klubom i kategoriji člana, kao i druge evidencije u skladu sa zakonom.

 1. Način učestvovanja u radu i odlučivanju

Član 35.

Svi članovi Kluba učestvuju u radu Kluba, preko svojih izabranih predstavnika.

 1. Disciplinska odgovornost

Član 36.

Članovi Kluba koji postupe suprotno odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata Kluba i RSS podležu disciplinskoj odgovornosti i mogu im se izreći disciplinske sankcije u skladu sa odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata Kluba i RSS.

IV            ORGANI KLUBA

 1. Vrste organa

Član 37.

Organi Kluba mogu biti kolektivni i inokosni.
Kolektivni organi kluba su:
1. Skupština,
2. Upravni odbor i
3. Nadzorni odbor.
Inokosni organi kluba su:
1. Predsednik Kluba i
2. Direktor Kluba.

 1. Članstvo u organima

Član 38.

Član nekog organa Kluba može biti samo lice koje je obuhvaćeno ingerencijama Kluba i članova Kluba, tj.koji je član Kluba.
Mandat članova organa Kluba traje četiri godine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. U slučaju kada je istekao mandat organa Kluba, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.
Lica koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine, službene dužnosti, slobode i prava čoveka i građanina, polnih sloboda, zdravlja ljudi, opšte sigurnosti ljudi i imovine, ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, državnih organa, pravosuđa, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja, protiv Vojske Srbije, kao i za krivična dela teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i drugih pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim primedbama ne mogu vršiti funkcije zastupnika, likvidatora niti članova organa i radnih tela sportskog udruženja, sve dok traju pravne posledice osude.
Zastupnik i likvidacioni upravnik kao i članovi uprave sportske ogranizacije ne mogu biti sledeća lica:
▪ osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja,
▪ članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom,
▪ lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke,
▪ vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici,
▪ sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta,
▪ koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude,
▪ koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti.
U sportskoj organizaciji ne može biti zaposleno lice koje je zaposleno u sportskoj kladionici ili je vlasnik ili član organa sportske kladionice.
Predsednik uprave ili zastupnik nacionalnog granskog sportskog saveza ili drugog nacionalnog sportskog saveza ne može biti član uprave, predsednik ili zastupnik druge organizacije u oblasti sporta, osim uprave Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda i Pokrajinskog zavoda.

 1. Skupština

Član 39.

Skupština je najviši organ Kluba.
Skupštinu sačinjava 29 predstavnika članova Kluba iz člana 14. stav 1. OvogStatuta, koji se biraju na sledeći način:
– zbor aktivnih sportista i sportskih stručnjaka bira 13 predstavnika članova Skupštine iz redova redovnih članova;
– zbor lica koja su se ranije bavila sportskim aktivnostima i delatnostima u Klubu ili bila zaposlena Klubu bira 7 predstavnika članova Skupštine iz redova redovnih članova;
– zbor društveno-sportskih radnika, bira 6 predstavnika članova Skupštine iz redova pomažućih članova;
– predstavnici maloletnih članova biraju 3 predstavnika člana Skupštine;
U radu Skupštine mogu učestvovati, po pozivu Predsednika Kluba predstavnici drugih organizacija i državnih organa.
Skupština Kluba radi i odlučuje na sednicama Skupštine Kluba.
Sednice Skupštine Kluba mogu biti: redovne, izborne i vanredne.

Član 40.

Redovna sednica Skupštine Kluba saziva se najmanje jednom godišnje.
Izborna sednica Skupštine Kluba održava se svake četvrte godine i na njoj se biraju organi Kluba.
Vanredna sednica Skupštine Kluba saziva se po potrebi, a može biti i izborna.
Skupštinu Kluba saziva Predsednik Kluba.
Sednica Skupštine Kluba se obavezno saziva na zahtev Upravnog odbora,
Nadzornog odbora ili na zahtev jedne trećine članova Skupštine Kluba.
Ako sazivanje Skupštine Kluba traži jedna trećina članova Skupštine Kluba isti moraju istovremeno sa podnošenjem tog zahteva predložiti i dnevni red Skupštine Kluba.
Skupština Kluba se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva iz st.6 ovog člana, a ako u tom roku nadležni organ Kluba ne sazove sednicu Skupštine Kluba, nju mogu sazvati oni članovi Skupštine Kluba koji su tražili njeno sazivanje.

Član 41.

Radom Skupštine Kluba rukovodi Predsednik Kluba, a u slučaju njegove sprečenosti ili privremene odsutnosti, u delu toka sednice, radom sednice
Skupštine Kluba predsedava najstariji prisutni član Skupštine Kluba.

Član 42.

Skupština Kluba može da odlučuje punovažno ako sednici prisustvuje više od polovine članova Skupštine Kluba.
Odluke Skupštine Kluba o promeni Statuta, statusnim promenama, izboru I razrešenju Predsednika Kluba i članova Upravnog odbora Kluba, predsednika I članova Nadzornog odbora Kluba, donose se većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
Odluka Skupštine Kluba o prestanku rada Kluba donosi se tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
Ostale odluke Skupština Kluba donosi većinom glasova od prisutnih članova.

Član 43.

Ukoliko pri izboru članova organa Kluba u prvom krugu glasanja nije izabran Predsednik Kluba, odnosno potreban broj članova organa čiji se članovi biraju, pristupa se drugom krugu glasanja, za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom krugu glasanju niko od predloženih kandidata nije dobio potreban broj glasova, glasanje se ponavlja, sve dok se ne izabere član određenog organa, odnosno Predsednik Kluba.

Član 44.

Poslovnikom o radu Skupštine Kluba bliže se uređuju način ostvarivanja prava i dužnosti članova Skupštine Kluba, način rada Skupštine Kluba, kao i druga pitanja iz njenog rada i odlučivanja.

3.1.           Sazivanje Skupštine

Član 45.

Svim članovima Skupštine Kluba šalje se pismeni poziv za sednicu Skupštine Kluba (poštom ili elektronskim putem – na mail adresu), sa dnevnim redom, po pravilu, najmanje dve nedelje pre održavanja Skupštine Kluba.
Član Kluba može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine Kluba, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine Kluba.
Predsednik Kluba najkasnije tri dana pre sednice Skupštine Kluba utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine Kluba i objavljuje ga na oglasnoj tabli i na internet sajtu Kluba.
O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine Kluba, a pojave se tokom sednice Skupštine Kluba, može se donositi odluka samo ako se Skupština Kluba sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih članova. O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik Kluba i zapisničar.

3.2.           Tok sednice Skupštine

Član 46.

Na početku sednice Skupštine Kluba, Predsednik Kluba utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština Kluba sazvana u skladu sa ovim Statutom.

3.3.           Nadležnosti Skupštine

Član 47.

Skupština Kluba odlučuje o:
1. usvajanju, odnosno, izmenama i dopunama Statuta Kluba, Poslovnika o radu Skupštine Kluba i drugih opštih akata iz svoje nadležnosti,
2. usvajanju finansijskih izveštaja,
3. izboru i razrešenju Predsednika Kluba, članova UO i članova Nadzornog odbora Kluba,
4. imenovanju i razrešenju lica ovlašćenog za zastupanje Kluba,
5. udruživanju u druge sporgske organizacije i udruženja,
6. razmatra, donosi i usvaja odluku o statusnim promenama,
7. razmatra i odlučuje o Izveštaju o radu Predsednika Kluba, UO i Nadzornog odbora Kluba, Direktora kluba
8. žalbama na odluke UO Kluba,
9. donosi Odluku o prestanku rada Kluba,
10. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 1. UO Kluba

Član 48.

UO Kluba je kolektivni organ rukovođenja i izvršni organ Skupštine Kluba.
UO Kluba čine Predsednik i 4-8 članova u skladu sa odlukom Skupštine.
Predsednik Kluba je ujedno po funkciji i predsednik UO Kluba.
Direktor Kluba učestvuje u radu UO Kluba, ali bez prava glasa.

Član 49.

Članove UO Kluba bira i razrešava Skupština Kluba, na predlog bilo kojeg člana Kluba.
Mandat članova UO Kluba traje četiri godine.
Isto lice može biti ponovo birano u UO Kluba.
Članu UO Kluba mandat prestaje:
1. smrću,
2. ostavkom,
3. razrešenjem i
4. prestankom članstva u Klubu člana Kluba, čijom nadležnošću je bio obuhvaćen u trenutku izbora.
UO Kluba konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u UO Kluba.

Član 50.

Predsednik Kluba određuje svakom članu UO Kluba konkretno zaduženje u radu Kluba.
Ukoliko prevremeno prestane mandat više od polovine članova UO Kluba, obavezno se saziva, bez odlaganja, vanredna sednica Skupštine Kluba, na kojoj se bira novi UO Kluba.
Skupština Kluba može prevremeno razrešiti člana UO Kluba i na njegovo mesto izabrati drugo lice.
Mandat novoizabranog člana UO Kluba traje do isteka mandata ostalih ranijeizabranih članova.

           4.1. Nadležnosti UO Kluba

Član 51.

UO Kluba :
1. vodi tekuće poslove Kluba,
2. predlaže Skupštini finansijske izveštaje,
3. razmatra podnete godišnje izveštaje o radu Kluba i njegovih organa,
4. usvaja finansijski plan,
5. usvaja opšta akta Kluba potrebna za ostvarivanje ciljeva Kluba, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine Kluba,
6. daje predlog promena Statuta,
7. daje predlog odluke o statusnim promenama,
8. upravlja imovinom Kluba,
9. izvršava odluke i zaključke Skupštine i podnosi Skupštini izveštaj o radu,
10. utvrđuje organizaciju rada u Klubu, na predlog predsednika Kluba,
11. imenuje i razrešava Direktora Kluba i članove komisija i radnih tela, koje osniva,
12. utvrđuje naknade za rad u Klubu, na predlog predsednika Kluba,
13. obezbeđuje sredstva za rad Kluba,
14. priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine,
15. utvrđuje predlog programa kojim se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta, odnosno predlog programa od posebnog interesa koji će se finansirati sredstvima iz budžeta lokalne samouprave,
16. uspostavlja i razvija saradnju sa nadležnim lokalnim i drugim organima i organizacijama na nivou grada,
17. organizuje skupove i stručna savetovanja od zajedničkog interesa, u oblasti sporta,
18. utvrđuje nagrade i priznanja Kluba organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i odlučuje o dodeli nagrada i priznanja,
19. odlučuje kao drugostepeni organ o žalbama protiv prvostepenih odluka organa i imenovanih lica Kluba,
20. odlučuje o osnivanju i gašenju preduzeća, ustanova, agencija i drugog od značaja za Klub;
21. obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Kluba koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti drugih organa Kluba.

           4.2. Sednice UO Kluba

Član 52.

UO Kluba zaseda i odlučuje u sednicama koje saziva Predsednik Kluba, a u slučaju njegove sprečenosti član UO kojeg on ovlasti. Sednice UO Kluba održavaju se, po pravilu, najmanje jednom u tri meseca.
UO Kluba može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. Đ
U slučaju da UO Kluba nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsednik će, u hitnim slučajevima, sazvati najkasnije u roku od tri dana novu sednicu sa istim dnevnim redom.
UO Kluba odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova, UO Kluba.
U slučaju podele glasova odlučuje glas Predsednika UO Kluba.
Članovi UO Kluba prilikom odlučivanja nisu vezani obavezama prema svojim organizacijama niti mogu primati od njih uputstva i dužni su da štite interese Kluba kao celine i zastupaju odluke Skupštine i UO Kluba.
UO Kluba može da donosi odluke i na elektronskim sednicama.

 1. Nadzorni odbor

Član 53.

Nadzorni odbor Kluba je organ Kluba koji vrši kontrolu finansijskog poslovanja Kluba, zakonitosti o radu i godišnjeg završnog računa.
Nadzorni odbor Kluba ima tri člana koje bira Skupština Kluba.
Nadzorni odbor Kluba bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor Kluba, najmanje jednom godišnje, obavezno podnosi Skupštini
Kluba izveštaj o pitanjima iz svog delokruga, prilikom usvajanja izveštaja o radu.

Član 54.

Nadzorni odbor Kluba donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora Kluba traje četiri godine, a prestaje : smrću, ostavkom ili razrešenjem.
Članovi Nadzornog odbora Kluba mogu biti ponovo izabrani samo u još jednom mandatu.
Rad Nadzornog odbora Kluba bliže se uređuje Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Kluba.

Član 55.

UO Kluba može imenovati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

 1. Predsednik Kluba

Član 56.

Predsednika Kluba bira Skupština Kluba na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Kandidata za predsednika Kluba može da predloži svaki član Kluba.
Kandidati za predsednika Kluba dužni su da najmanje 15 dana pre sednice izborne Skupštine Kluba dostave Klubu svoj program rada, koji se objavljuje na oglasnoj tabli i internet sajtu Kluba.
Predsednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.
Predsedniku Kluba prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran : smrću, ostvakom ili razrešenjem.
Ukoliko Predsednik Kluba podnese ostavku, njegove poslove preuzima izabrani član UO Kluba, koji je dužan da sazove vanrednu izbornu Skupštinu Kluba, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke.
U slučaju prestanka mandata Predsedniku Kluba pre roka na koji je izabran, mandat prestaje i svim članovima UO Kluba s danom prve sednice Skupštine Kluba na kojoj se bira novi Predsednik Kluba i novi UO Kluba, u skladu sa ovim Statutom.

Član 57.

Predsednik Kluba obavlja sledeće poslove:
1) predstavlja i zastupa Klub u zemlji i inostranstvu;
2) podnosi Skupštini izveštaj o radu Kluba
3) predsedava sednicama Skupštine i Upravnog odbora
4) usklađuje aktivnosti organa Kluba
5) odgovara zajedno sa direktorom kluba za zakonitost rada Kluba
6) utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor Kluba
7) organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organima i organizacijama
8) utvrđuje program sportske saradnje sa drugim klubovima i institucijama
9) određuje koja se dokumenta i podaci smatraju službenom i drugom tajnom
10)vrši stalnu kontrolu finansija Kluba;
11)u cilju razmatranja, praćenja i efikasnog obavljanja određenih konkretnih stručnih poslova, predsednik Upravnog Odbora može u konsultaciji sa direktorom Kluba imenovati stručne savetnike Kluba za pojedine stručne oblasti;
12)koordiniše i učestvuje u radu Skupštine, Upravnog odbora, i kancelarije Kluba.
U slučaju sprečenosti ili duže odsutnosti Predsednika Kluba zamenjuje potpredsednik, a ako on nije u mogućnosti ili propusti to da učini zamenjuje ga najstariji član Skupštine.
Predsednik Kluba može deo svojih ovlašćenja i dužnosti preneti na direktora Kluba ili potpredsednika.
Predsednik Kluba određena ovlašćena iz svog delokruga može preneti na nekog od članova UO Kluba ili na Direktora Kluba i na druga lica, u skladu sa ovim Statutom.

           6.1 Počasni predsednik Kluba

Član 58.

Svojstvo počasnog predsednika Kluba ima svaki nekadašnji predsednik Kluba.
Počasni predsednik ima pravo da učestvuje u radu organa Kluba.
Svojstvo počasnog predsednika Kluba gubi se odlukom Skupštine Kluba.

 1. Direktor Kluba

Član 59.

Direktora bira Upravni odbor Kluba, na 4 (četiri) godine, koji svoju funkciju obavlja na osnovu ugovora o radu.
Direktor Kluba je samostalan u obavljanju poslova iz svog delokruga i za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Predsedniku Kluba, a određene poslove može preneti na druga lica, uz saglasnost Predsednika Kluba.
Kadidat za direktora mora ispunjavati sledeće posebne ulove: da ima završenu najmanje srednju školu, istaknute organizacione sposobnosti i iskustvo u društveno – sportskim aktivnostima.
U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Direktora zamenjuje lice koje odredi Upravni odbor.
Direktor Kluba:
1) zastupa Klub u imovinskim i drugim pravnim poslovima;
2) po pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja radnika u Stručnoj službi Kluba, ostvaruje saradnju sa Organizacijom sindikata radnika Stručne službe u skladu sa zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom i zaključuje pojedinačni kolektivni ugovor u skladu sa zakonom, odnosno donosi opšti akt koji zamenjuje pojedinačni kolektivni ugovor;
3) ima prava, ovlašćenja i odgovornosti poslovodnog organa organizacije, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojim se uređuju radni odnosi;
4) obavlja poslove koje na njega prenese predsednik Upravnog odbora;
5) učestvuje u radu Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora Kluba, bez prava odlučivanja;
6) predlaže Upravnom odboru Pravilnik o organizaciji Kluba;
7) odgovara zajedno sa predsednikom kluba za zakonitost rada Kluba;
8) odlučuje o angažovanju sportskih stručnjaka u Klubu uz saglasnost UO Kluba;
9) odlučuje o Školi za rukomet, njenom planu, načinu rada i obezbeđivanju sredstava uz saglasnost UO Kluba;
10) odlučuje o sporazumnom raskidu ugovora pre isteka roka sa sportistom, odnosno izdavanje ispisnice sportisti i visini naknade (obeštećenja) od strane sportiste ili kluba u koji on prelazi za prevremen prestanak ugovora uz saglasnost UO Kluba;
11)odlučuje se kojim sportistima i trenerima (sportskim stručnjacima) će Klub zaključiti ugovor i utvrđuje sadržinu tog ugovora (visinu naknade za zaključenje ugovora i naknade za bavljenje sportskim aktivnostima, rok na koji je ugovor zaključen, uslove i način raskidanja, međusobne obaveze i sl.) uz saglasnost UO Kluba;
12) odobrava službena putovanja;
13) organizuje i prati stručni rad u Klubu;
15) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Kluba;
Direktor Kluba zasniva radni odnos sa Klubom ili zaključuje ugovor o angažovanju, za vreme trajanja mandata.

V            DRUGI OBLICI ORGANIZOVANjA I RADA U KLUBU

Član 60.

Za vršenje određenih poslova u Klubu, Skupština Kluba i UO Kluba, u okviru svoje nadležnosti, mogu svojom odlukom obrazovati i druge organe Kluba i stalne ili povremene komisije, odbore, radna tela ili imenovati pojedina lica.
Odlukom o obrazovanju drugih organa Kluba, komisija, odbora, radnih tela, odnosno imenovanju lica, utvrđuje se njihov delokrug rada, sastav, ovlašćenja i odgovornosti.

VI            STRUČNA SLUŽBA KLUBA

Član 61.

Stručnu službu Kluba sačinjavaju Direktor Kluba i svi zaposleni u stručnoj službi.
Stručne, administrativne, tehničke i njima slične poslove za Klub, njegove organe i njegova radna tela vrše Direktor Kluba i zaposleni u stručnoj službi. Radno-pravni status i prava i obaveze zaposlenih u stručnoj službi Kluba regulišu se odgovarajućim Pravilnikom, a na zaposlene se primenjuju odredbe Zakona o radu R. Srbije.
Za pojedine stručne poslove, Klub može da angažuje i druga lica u skladu sa zakonom i opštim aktima Kluba.
U Klubu ne može biti zaposleno lice koje je zaposleno u sportskoj kladionici ili je vlasnik ili član organa sportske kladionice.

VII            IMOVINA I SREDSTVA KLUBA

Član 62.

Imovinu i sredstva Kluba čine:
1. dotacije iz budžeta Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave,
2. sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i poklonima,
3. sredstva od donatorstva, sponzorstva i subvencija,
4. sredstva stečena obavljanjem komercijalnih i drugih privrednih delatnosti u skladu sa Zakonom,
5. nepokretna i pokretna imovina u vlasništvu Kluba i
6. ostala imovinska prava Kluba, u skladu sa Zakonom.
Deo sredstava Klub može da ostvaruje kroz projekte iz domena svoje delatnosti koje realizuje u saradnji sa vladinim i nevladinim organizacijama.

Član 63.

Korišćenje sredstava vrši se na osnovu godišnjeg finansijskog plana Kluba.
Budžetska sredstva koriste se namenski za obaveze utvrđene Zakonom o sportu.
Sredstva iz drugih izvora koriste se u skladu sa odlukom UO Kluba.
Dobit koju Klub ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje programskih aktivnosti Kluba.

VIII           ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Član 64.

Članovi organa Kluba odgovaraju solidarno za štetu koju su glasanjem za određenu odluku prouzrokovali Klubu ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje.
Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja.
Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine Kluba, UO Kluba ili najmanje pet redovnih članova Kluba.

IX            SUKOB INTERESA I ZABRANA KONKURENCIJE

 1. Sukob interesa

Član 65.

Sukob interesa postoji u slučajevima predviđenim Zakonom i Pravilnikom o rešavanju sukoba interesa u rukometnom sportu RSS.
U slučaju sukoba interesa između zastupnika Kluba i Kluba, Skupština Kluba određuje lice koje će zastupati Klub samo za taj slučaj.

 1. Zabrana konkurencije

Član 66.

Zastupnik, zaposleni i svi članovi Kluba ne mogu direktno niti indirektno biti angažovani u konkurentskoj sportskoj organizaciji.

IX            ODLUČIVANjE I JAVNOST RADA KLUBA

 1. Postupak odlučivanje

Član 67.

Odlučivanje u Klubu po pravilu je javno.
U slučaju potrebe, na zahtev više od polovine članova organa Kluba, može se doneti odluka da odlučivanje bude tajno, ali samo po pojedinim pitanjima.

Član 68.

Odlučivanje o izboru na određene funkcije u Klubu kao što su: Prdsednika Kluba i članova UO Kluba, vrši se na osnovu predloga nadležnog organa Kluba kao ovlašćenog predlagača, u skladu sa ovim Statutom.
Ovlašćeni predlagač razmatra sve inicijative i predloge koji su upućeni od strane članova Kluba za izbor i imenovanje na određenu funkciju.
Na osnovu svoje ocene o podnetim inicijativama i predlozima, ovlašćeni predlagač predlaže kandidate za izbor na određenu funkciju.
Ovlašćeni predlagač obavezno obrazlaže svoj predlog organu koji vrši izbor lica na određenu funkciju.
Svi članovi Kluba imaju pravo pokretanja inicijative za izbor lica na neku od funkcija u Klubu.

 1. Realizacija javnosti rada

Član 69.

Rad Kluba je javan, u skladu sa ovim Statutom.
Javnost rada Kluba obezbeđuje se javnošću sednica organa Kluba, objavljivanjem odluka organa Kluba i blagovremenim i adekvatnim informisanjem javnosti I članova Kluba o aktivnostima Kluba.
Organi Kluba mogu obezbediti javnost rada i tako što će odlučiti da se odluke, informacije i akti Kluba i organa Kluba dostavljaju članovima Kluba isključivo putem elektronske pošte.
Klub redovno upoznaje svoje članove i javnost sa odlukama, stavovima I predlozima usvojenim na sednicama organa i tela i drugih skupova u Klubu i aktuelnim dešavanjima kod članova Kluba, putem sredstava javnog informisanja, konferencija za štampu ili izdavanjem posebnih informacija i biltena.
Predstavnik Kluba koji daje podatke i informacije u vezi sa radom Kluba odgovoran je za njihovu tačnost.
Stavove Kluba, odnosno njegovih organa i tela može da iznosi i zastupa samo
Predsednik Kluba, ili čaln UO Kluba kojeg on za to posebno ovlasti.

Član 70.

Klub ima Internet sajt (stranicu) na kojoj se objavljuju informacije o Klubu, njegovom radu, odlukama i opštima aktima.
Internet prezentacija Kluba je službeno glasilo Kluba.

X            OPŠTA AKTA KLUBA

Član 71.

Opšta akta Kluba su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.
Svaki redovni član Kluba i svaki organ Kluba može da pokrene inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Kluba.
Javna rasprava se vodi samo o nacrtu Statuta Kluba, čije trajanje određuje UO Kluba.
Nakon javne rasprave, UO Kluba utvrđuje predlog Statuta i dostavlja ga Skupštini Kluba na usvajanje.
Svaki član Kluba ima pravo da dobije primerak Statuta Kluba.

Član 72.

Opšti akti Kluba stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim ako je odlukom o njihovom donošenju određen drugi rok njihovog stupanja na snagu.

Član 73.

Statut i druga opšta akta Kluba, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Kluba.
U slučaju nesaglasnosti drugog akta Kluba i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta.
Statut i drugi opšti akti Kluba moraju biti u saglasnosti sa Statutom i drugim opštim aktima RSS.

Član 74.

Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Klubu moraju biti u skladu sa opštim aktom Kluba i Zakonom, a u suprotnom su ništave.
Na odluke kao pojedinačne akte koje donose organi Kluba i člana Kluba mora biti omogućeno pravo žalbe.

XI            STATUSNE PROMENE

Član 75.

Klub može doneti odluku o statusnim promenama u sskladu sa Zakonom.
Odluku o statusnim promenama donosi Skupština Kluba, na predlog UO Kluba, većinom od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

XII            EVIDENCIJE I PLANOVI

Član 76.

Klub vodi evidenciju svojih članova i sportskih rezultata u skladu sa Zakonom.

Član 77.

Prilikom vođenja evidencija i drugih zbirki podataka i prilikom izdavanja ili podnošenja dokumenata Kluba, svi članovi Kluba dužni su da ostvaruju zaštitu podataka o ličnosti i privatnosti u skladu sa Zakonom i zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.
Direktor Kluba je obavezan da se stara o tome da podaci o ličnosti ne budu dostavljeni neovlašćenom licu, kao i da uskrati dostavljanje tih podataka ukoliko organizacija kojoj se podaci dostavljaju ne garantuje odgovarajuću zaštitu tih podataka.
Obrada naročito osetljivih podataka o ličnosti (o zdravstvenom stanju sportista i sportskih stručnjaka i o korišćenju medicinskih sredstava i drugim naročito osetljivim podacima o ličnosti), kao i podataka koji se obrađuju na osnovu sportskih pravila nadležnih međunarodnih sportskih saveza, uslovljena je pristankom lica čiji se podaci obrađuju, u skladu sa zakonom.
Klub prikuplja, čuva i vrši druge radnje obrade ličnih podataka od svojih članova u zavisnosti od vrste evidencije koju vodi, a sve u skladu sa zakonom.
Podaci iz stava 4. ovog člana čuvaju se 10 (deset) godina.
Klub je dužan da učini dostupnim sve podatke o svojim članovima nadležnom organu RSS i Ministarstvu nadležnom sa omladinu i sport, na njihov zahtev, bez odlaganja.

Član 78.

U Klubu se izrađuju jednogodišnji i četvorogodišnji planovi rada i razvoja i planovi stručnog rada.
Način izrade planova određuje UO Kluba.
Klub vodi odgovarajuće evidencije iz svog delokruga u skladu sa Zakonom.

XIII            REŠAVANjE SPOROVA

Član 79.

Sporovi u Klubu rešavaju se mirnim putem na nivou Kluba.
Ukoliko se spor ne može rešiti na način iz prethodnog stava, članovi Kluba prihvatanjem odredbi ovog Statuta automatski prihvataju primarnu i isključivu nadležnost Stalne arbitraže RSS u skladu sa odredbama Statuta RSS i drugih opštih akata RSS, te Pravilnika o Stalnoj arbitraži RSS.
Svaki član Kluba je obavezan da izvrši odluku Stalne arbitraže RSS, a u suprotnom podleže disciplinskoj odgovornosti u skladu sa Disciplinskim pravilnikom RSS.
Materijalno finansijski i drugi sporovi za koje nije nadležna Stalna arbitraža RSS rešavaju se redovnim sudskim putem u skladu sa zakonom.

XIV            ANTI-DOPING PRAVILA

Član 80.

Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom.
Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.
Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.
Svi članovi Kluba su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i Pravilnika o merama za sprečavanje i prevenciju doping RSS.

XV            ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 81.

U svojim aktivnostima i delatnostima Klub propagira ekološke ideje i razvija aktivnosti koje doprinose zaštiti očuvanju i unapređenju života i zdravlja ljudi.
Članovi Kluba i članovi organa Kluba, odnosno članovi organa koji čine stručno-operativni rad u Klubu, kao i svi zaposleni u Klubu pri svom radu dužni su da uvažavaju i primenjuju propise i mere koji se odnose na zaštitu i unapređenje čovekove životne i radne sredine, kao i da i šire i razvijaju koncept zdravog i sportskog života.

XVI            PRESTANAK RADA

Član 82.

Klub prestaje sa radom odlukom Skupštine Kluba i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina i sredstva Kluba prenose se na drugu organizaciju-Klub, na teritoriji grada gde Klub ima sedište, koji ostvaruje iste ili slične ciljeve kao i Klub, a ako takve organizacije nema, na drugu organizaciju, u skladu sa Zakonom.

XVII            PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83.

Do donošenja akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akti doneti na osnovu prethodnog Statuta, osim ako su u suprotnosti sa Zakonom ili ovim Statutom.

Član 84.

Svi organi i radna tela Kluba koji su konstituisani i izabrani po odredbama
Statuta Kluba, koji je bio na snazi pre usvajanja ovog Statuta, nastavljaju sa radom sa svim nadležnostima, sve do izbora novih organa i radnih tela u skladu sa odredbama ovog Statuta.
Opšti akti i rad Kluba usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od 3 (tri) meseca od dana stupanja na snagu Statuta.

Član 85.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Kluba koji je usvojila
Skupština Kluba na sednici održanoj 29.03.2012. godine.

Član 86.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, koje se vrši objavljivanjem Statuta na oglasnoj tabli Kluba i Internet stranici Kluba.

Predsednik RK Metaloplastika

Kosta Greci