Kodeks škole rukometa

ŠKOLA RUKOMETA
“METALOPLASTIKA”
ŠABAC

CILJ

Cilj Škole rukometa RK „Metaloplastika” je da se deci prenesu prave vrednosti kao što su: sticanje radnih navika, poštovanje, zajedništvo, tolerancija, jačanje karaktera, sticanje pobedničkog mentaliteta i timskog duha. Usmeravamo decu da kroz rad, zabavu i druženje izgrade svoju ličnost a u isto vreme postanu dobri rukometaši. Naša želja je da stvaramo porodično-drugarsku atmosferu u kojoj će se deca osećati prijatno i sigurno da bi mogla da iskažu sav svoj potencijal. Kroz rad zadovoljavamo osnovne potrebe dece za igrom i kretanjem, podstičemo pravilan razvoj celog tela, kao i razvoj motorike celog tela, učimo decu osnovnim elementima tehnike rukometa, fer pleju kao i lepom ponašanju.

ZADATAK

Zadatak Škole rukometa RK „Metaloplastika”, jeste da podstakne individualni napredak svakog pojedinca, kako u učenju i savladavanju rukometnih veština tako i u učenju osnovnih ljudskih i socijalnih vrednosti, te nam takmičarski rezultat nije u prvom planu kada su u pitanju mlađe uzrasne kategorije, i ako klub tradicionalno ima jasne sportske ambicije.
U okviru Škole rukometa RK „Metaloplastika” postoji više uzrasnih selekcija. Za svaku selekciju, shodno svom uzrasnom periodu koji je karakteriše, propisan je poseban godišnji plan i program rada. Godišnji plan i program rada sačinjen je od mesečnih ili višemesečnih ciklusa, u kojima se realizuju usmerenja u radu sa decom u tehničkom, taktičkom, motoričkom i psihološkom pogledu.

Takođe smo propisali i kodeks ponašanja kako za decu tako i za njihove roditelje i trenere,radi lakšeg vaspitanja i socijalizacije dece.
Način funkcionisanja Škole rukometa RK „Metaloplastika“, uredili smo klupskim pravilnikom, koji je obavezujući za svakog člana našeg kluba.

KODEKS

RK Metaloplastika je mesto organizovanog rada, međusobnog uvažavanja i tolerancije.
Članovi Škole rukometa RK „Metaloplastika“ Šabac su deca koja već u najranijem dobu pokazuju interes za sport kako bi što kvalitetnije razvili svoje veštine kroz svrsishodan i dobro planiran trening. Škola rukometa je mesto međusobne komunikacije između trenera, sportista i roditelja.
Kako bi poboljšali kvalitet međusobne komunikacije između trenera, sportista i roditelja, kao i kvalitet trenažnog procesa kod trenera i kod mladih rukometaša UO RK „Metaloplastika“ je propisao Kodekse ponašanja istih.

KODEKS TRENERA

NA TRENINGU

Trener je nosilac kvaliteta rada na treningu.
Trener dolazi dvadesetak minuta pre početka trenažnih aktivnosti, a po završetku odlazi kada se uverio da njegovo prisustvo više nema svrhe.
Trener je obavezan da svaki trening radi u prikladnoj sportskoj opremi.
Za svakodnevne aktivnosti trener uz pomoć dece preuzima i vraća opremu u ekonomat.
Aktivno učestvuje i vodi trening (demonstracija elemenata tehnike i taktike) Objašnjenja i demonstracije moraju biti jasna i dostupna svakom detetu.
Trener sprovodi aktivan nadzor nad decom sa kojom radi.
Za vreme treninga posvećen je radu sa decom, ne koristi mobilni telefon (osim u svrhe treninga), niti komunicira sa roditeljima.
Poštuje sebe, decu s kojom radi, kao i njihove roditelje.
Poštuje dogovorene odluke škole rukometa RK „Metaloplastika“ o rasporedu i mestu održavanja trenažnih aktivnosti i utakmica.
Poštuje hijerarhiju škole rukometa RK „Metaloplastika“ i sprovodi odluke direktora.
Obavezno i aktivno učestvuje u radu i ostalim aktivnostima škole rukometa RK „Metaloplastika“.

NA UTAKMICI

Svojim primerenim ponašanjem i vođenjem utakmice daje primer deci i službenim licima (sudijama, delegatima i dr.).
Služi se pedagoškim jezikom i rečnikom u komuniciranju sa svim akterima utakmice.
Utakmicu vodi uredno obučen u klupsku sportsku opremu.

NA PUTOVANJIMA (autobus, hotel)

Dolazi na vreme i bez zakašnjenja na zakazano mesto i odlazi kada se uverio da njegovo prisustvo više nema svrhe.
Odgovoran je za sigurnost svakog deteta.
Održava red i disciplinu na potrebnom nivou.

NA JAVNIM MESTIMA

Svojim ponašanjem ne šteti ličnom ugledu i ugledu kluba.
Vodi računa o svom izgledu (oblačenje, održavanje lične higijene).
Pokazuje svoju odanost i lojalnost prema klubu bez ustručavanja u svim
kontaktima sa pojedincima i institucijama.
Ne ulazi u kontakte i saradnju sa osobama i institucijama koje mogu štetiti
radu i ugledu kluba.
Svojim delovanjem i ponašanjem na javnom mestu je uzor svima.

KODEKS SPORTISTA – POLAZNIKA ŠKOLE
RUKOMETA RK „METALOPLASTIKA“

NA TRENINGU
Dolazi na trening najkasnije 15 min pre početka, oblači sportsku opremu i izlazi na teren u tačno zakazano vreme.
Tokom treninga je aktivan i motivisan.
Sluša trenera na treningu.
Pravovremeno sa trenerom komunicira o svim pitanjima vezanim za trening.
Ukoliko nije u mogućnosti doći na trening, na vreme obaveštava svog trenera.
Izostanak igrača sa treninga mora opravdati roditelj ili lekar.

NA UTAKMICI
Dolazi na svaku utakmicu na unapred dogovoreno vreme i mesto.
Ukoliko nije u mogućnosti doći na utakmicu o tome na vreme obaveštava
trenera. Razlog nedolaska treba da je razuman i opravdan od strane roditelja ili
lekara.
Sluša trenera na utakmici.
Na utakmici se ponaša u duhu fair play-a.
Poštuje protivnika, sudije, službene osobe i gledaoce.
Dostojanstveno i mirno prihvata poraz.

KODEKS RODITELJA

NA TRENINGU I UTAKMICI
Roditelji mogu posmatrati treninge i utakmice svoje dece isključivo sa tribina, ukoliko rukovodstvo kluba nije drugačije odlučilo.
Pre, za vreme i posle utakmica i treninga ne savetuje trenera kako da radi svoj posao.
Ne dobacuje nedolične komentare deci, trenerima, delegatima i drugim
Službenim licima kao i roditeljima druge dece.
Ne pokušavaju biti trener svome detetu za vreme treninga i utakmice.

Deset zlatnih pravila za roditelje:

1. Prisustvuj treninzima i utakmicama – deca to iskreno žele.
2. Pruži podršku svim igračima za vreme utakmice, a ne samo onima koje poznaješ.
3. Ohrabri kada ne ide, podrži kada dobro ide – nemoj kritikovati.
4. Respektuj trenerovu dispoziciju igrača – nemoj pokušavati da na to utičeš u toku utakmice.
5. Na sudije gledaj kao i na svoje dete – nemoj kritikovati njihove odluke. Malo ih je i teško ih regrutujemo.
6. Stimuliši i ohrabri svoje dete da učestvuje – ne vrši pritisak.
7. Pitaj decu da li je utakmica bila zabavna, zanimljiva i uzbudljiva – ne pitaj samo za rezultat.
8. Pobrini se da tvoje dete ima ispravnu i prikladnu opremu – ne preteruj.
9. Pokaži razumevanje i respekt (poštovanje) za posao koji klub radi za tvoje dete – iniciraj i učestvuj u roditeljskim sastancima da bi razjasnili stavove, pravila ponašanja i ambicije.
10. Ne zaboravi: rukomet igra tvoje dete – a ne ti.

PRAVILNIK

1. PRAVILNIK PONAŠANJA SPORTISTA – POLAZNIKA ŠKOLE RUKOMETA RK „METALOPLASTIKA“

1.1.Svaki polaznik Škole rukometa RK“Metaloplastika“ u obavezi je da pred upis i početak sezone uradi sportski lekarski pregled i da rezultate sa pregleda donese svom treneru.
1.2. Obavezno javiti treneru izostanak sa treninga ili utakmice.
1.3. Obavezna oprema za trening: Sportsku opremu (majicu i šorts, u slučaju golmana trenerku i sportske čarape i odgovarajuće patike).
1.4. Trening počinje na liniji u vrsti i završava se na liniji sa pozdravom.
1.5. Nije dozvoljen izlazak sa terena i odlazak u toalet tokom treninga bez odobrenja trenera.
1.6. Obavezno se presvući čistom i suvom presvlakom posle treninga.
1.7. Svaki oblik nediscipline i nepoštovanja pravila neće se tolerisati i biće na odgovarajući način sankcionisan. Svaki polaznik dužan je da poštuje prethodno navedena pravila.

2. PRAVILNIK PONAŠANJA RODITELJA

2.1.Roditeljima/starateljima nije dozvoljen ulazak u službene prostorije tokom treninga (svlačionice, teren…).
2.2.Nije dozvoljen razgovor roditelja/staratelja sa decom ili trenerima tokom utakmice i treninga, osim ukoliko to sami treneri ne zatraže (npr. u slučaju povrede nekog od učesnika)
2.3.Da bi dete postalo punopravan član škole rukometa, neophodno je da roditelj/staratelj potpiše saglasnost sa pravilnikom Škole rukometa RK „Metaloplastika“.

3. ČLANARINA

3.1.Mesečna članarina iznosi 2,000 RSD i plaća se 11 meseci u godini (izuzev jula meseca) čime se potvrđuje članstvo u Školi rukometa RK „Metaloplastika“.
3.2. Članarina se plaća najkasnije do 20. u mesecu za tekući mesec.
3.3. Članarina se plaća u punom iznosu osim, u sledećim slučajevima:
3.3.1. Ukoliko je usled zdravstvenih problema dete bilo odsutno na više od 50% treninga tokom jednog meseca. U tom slučaju dostaviti lekarsko uverenje a članarina se plaća u iznosu od 1,000 RSD.
3.3.2. Ukoliko usled povrede deteta na treningu ili van treninga izostane više od 50% treninga tokom meseca. Takođe je potrebno dostaviti lekarsko uverenje a članarina se plaća u iznosu od 1,000 RSD.
3.3.3. U slučaju neodržavanja treninga duže od pola meseca usled praznika, godišnjih odmora ili pod uticajem nekih drugih faktora. Članarina takođe iznosi 1,000 RSD
3.4.3. Izostanci iz bilo kog drugog razloga se ne uvažavaju.
3.5. Za drugo, treće i svako sledeće dete članarina iznosi 1.000,00 rsd.
3.6. Članarina uključuje troškove obezbeđenja terena i sala za treninge, nadoknadu za rad trenera, rekvizite za trening. Za sve ostale troškove klub će unapred obavestiti roditelje.
3.7. Za svakog koji samostalno napusti školu, roditelj člana je dužan je da o tome obavesti trenera grupe. U suprotnom će se i dalje voditi kao aktivan član škole (sve do trenutka dok ne obavesti trenera) i dužan je da izmiri svoje obaveze za dati period.
3.8. Svakom članu koji ne izmiruje svoje obaveze propisane ovim pravilnikom klub će to prvo jasno ukazati, a kao krajnju konsekvencu izreći meru udaljenja iz škole.

4. PRAVILNIK PONAŠANJA TRENERA ŠKOLE RUKOMETA
RK „METALOPLASTIKA“

4.1. Treneri su u obavezi da prema svakom članu škole, njihovim roditeljima ili starateljima, pokažu razumevanje i poštovanje.
4.2. Svaki trening treba du bude unapred osmišljen i pripremljen shodno odgovarajućem planu i programu, i svaki trener koji učestvuje u realizaciji treninga treba da je upoznat sa sadržajem treninga.
4.3. Treneri na utakmicama moraju biti odeveni u odgovarajuću i propisanu klupsku opremu.
4.4. Od trenera se očekuje maksimalno angažovanje i posvećenost na svakom treningu i utakmici, uz jasnu, odmerenu i primerenu komunikaciju prema svim učesnicima.
4.5. Bilo kakav vid nesportskog ponašanja trenera neće se tolerisati i biće na odgovarajući način sankcionisan od strane kluba.